Natura 2000 Archive

Media zien licht na persbericht: Ook Waddenzee zelfde voedselverarming als IJsselmeer

De zelfbenoemde ‘kwaliteitsmedia’ als NRC zien het eindelijk nadat een nieuwe website van de Waddenvereniging, NIOZ en Sportvisserij Nederland ‘Waddenzeevismonitor‘ het licht ziet en een persbericht uitstuurt. De site bevat 50 jaar vangstgegevens van de NIOZ-fuiken bij het Marsdiep. De hoeveelheid gevangen vis in biomassa ligt weer op het  niveau van de jaren ’50. Onze

Read More...

Rijkswaterstaat kan gat in Wad zoutboer Frisia nooit compenseren

De Waddenvereniging vraagt in haar Zienswijze om extra onderzoek, nu zoutboer Frisia van de Rijksoverheid de belangrijkste natuurwaarden significant mag aantasten van ons Werelderfgoed de Waddenzee- haar internationale functie als fourageergebied voor trekvogels. Door zoutwinning zal de bodem bij vogeleiland Griend van Natuurmonumenten met bijbehorende Wadplaten liefst één meter zakken, waarmee een significant deel van

Read More...

Imares bedrijft wetenschapsfraude bij Natura 2000-proces garnalenvisserij

Imares trekt bij het verklaren van trends in de Noordzeekustzone voor verschillende opdrachtgevers andere conclusies- afhankelijk van het doel van de opdracht(gever)- op basis van de zelfde beschikbare gegevens in het zelfde ecosysteem afkomstig van de zelfde onderzoekers. Hiervan wordt garnalenvisserij (deels) ten onrechte de dupe. Dat kan ik – na nu exact 3 jaar

Read More...

De overheid is overhead, nu ook bij natuurbescherming

Het nieuwste rekenmodel aan stikstofdepositie voor boeren, Aerius, levert bij emissies uit stallen nog steeds berekeningen met een onnauwkeurigheid van 30 procent. Het eerdere model Aagro-stacks gaf- in milieupraktische zin als impact op te beschermen natuurwaarden- volledig betekenisloze uitkomsten met een onnauwkeurigheidsmarge van 70 procent.Daarmee is het effect dat emissies van een agrarisch bedrijf hebben

Read More...

Volgens Leeuwarder Courant vraagt de hele samenleving eigenlijk wat Groen Links wil…

 Af en toe raak je als mainstreammedia-asceet het contact kwijt met de door het journalistendom gefabriceerde schijnwerkelijkheid. Dan is het goed om weer vanuit de klei in de wereld van het luchtfietsen terecht te komen, waar de overheid/milieubeweging ons verlost van onze zonden. En waar de ‘betere wereld’ wordt bereikt via een onuitputtelijke bron: belastinggeld.

Read More...

Europees Nein tegen pulsvisserij plaatst meer vraagtekens sluiting visgebied

Europarlementariër Lucas Hartong van de PVV meldde dat uitbreiding van pulsvisserij in Europa afgelopen vrijdag van de onderhandelingskaart was geveegd door Franse Christen Democraat Alain Cadec, als onderhandelaar namens het Europarlement. Nu noemt ook de SGP deze zet een ‘enorme klap voor onze vissers’.De pulsvisserij was voor boomkorvissers op platvis in Nederland een uitweg omdat

Read More...

Waardeerde Sharon Dijksma onze boeren en vissers maar net zo als wij…

Het blijkt dat onze doffe plof op de deurmat Dijksma opdracht gaf aan TNS Nipo om haar eigen gevoel voor ironie te peilen, namelijk een rapportcijfer dat de man op straat geeft aan onze agrarische  sector (7,8) en visserijsector (6,9), via het rapport Maatschappelijke Waardering van Nederlandse landbouw en visserij. En dan mogen we in de

Read More...

Imares/Sharon Dijksma gebruikt religieuze argumenten tegen visserij

Nergens in de Habitatrichtlijn voor Natura 2000 staat dat je een ‘intrinsieke waarde’ van een habitat moet beschermen. Toch is de ‘intrinsieke waarde’ van een zandbank met schelpdieren een hoofdargument dat de ambtenaren van Sharon Dijksma gebruiken om een visgebied te sluiten ter grootte van de Provincie Utrecht voor kleinschalige kustvisserij en garnalenvisserij: waarbij het

Read More...

Er zijn geen grenzen tussen natuur en (de werken van) mensen

Waarom een beverdam wél natuur noemen, maar een Oosterscheldedam niet? Wat is nu het onderscheidende criterium, behalve dat een beverdam wat amateuristischer in elkaar steekt? Is amateurisme dan een onderscheidend criterium om te bepalen wat wel en niet natuur is? Deze fotoserie stelt de vraag- waar liggen de grenzen tussen natuur en mensen- puntje 3

Read More...

Natuurbeheer is tegengaan wat de natuur van nature zou doen (1)

Waarom zou in een maakbare wereld ook de natuur niet tot op zekere hoogte mensenwerk zijn? Die terechte vraag stellen twee auteurs op bladzijde 110 in het boekje over natuurbeheer ‘Geboeid door het Verleden’ onder redactie van Joop Schaminee en John Janssen, dat de KNNV Uitgeverij me toezond. Natuurbeheer is tegengaan wat de natuur van

Read More...